طرح‌های فناورانه در حوزه آنتی بیوتیک

فراخوان حمایت از طرح‌های فناورانه

فراخوان حمایت از طرح‌های تولیدی در حوزه انتی بیوتیک و محورهای محرک رشد و سلامت در دام و طیور، محور سلامت

ثبت نام در فراخوان

کشاورزی

در راستای ارتقای مصرف جایگزین‌های آنتی بیوتیک رد حوزه سلامت و محرک رشد و سلامت دام و طیور، ستاد توسعه زیست فناوری در نطر دارد تا با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی و در راستای تامین نیاز کشور از طرح های پیشنهادی شرکت‌های دانش بنیان و فناور جهت تولید بار اول و تجاری سازی و توسعه بازار مطابق اولویت‌های اعلامی زیر حمایت نماید.

عناوین مطرح شده در فراخوان:

 • 1

  محور محرک رشد و سلامت در دام و طیور:

 • 2

  پری بیوتیک‌ها

 • 3

  اسیدهای ارگانیک

 • 4

  آنزیم‌های تجزیه کننده پلی ساکارید ها

 • 5

  غیرنشاسته‌ای(فیتازه و آنزیم‌های سلولیتیک)

 • 6

  محور سلامت:

 • 7

  فاژ ترابی

 • 8

  پپتیدهای ضدمیکروبی

 • عمق دانشی در حوزه زیست فناوری با هدف کاهش بار هزینه های درمان در حوزه سلامت

 • عمق دانشی در حوزه زیست فناوری با هدف ارتقا رشد و سلامت دام و طیور

 • برخورداری از TRL قابل قبول

 • برخورداری از بازار صارداتی

 • برخورداری از زیرساخت تولیدی و یا امکان همکاری با شرکت های دارای خط تولید

ثبت نام در فراخوان