نقشه راه واکسن برای کشور

۲۶ بهمن ۱۴۰۱
5 مشاهده کامل
0دیدگاه
1260 بازدید
گزارش و مطالعات سلامت

بحران همه گیري ویروس کووید- 19 در جهان، بار دیگر بر اولویت پیشگیري بر درمان صحه گذاشته است. تبعات و هزینه‌هاي مستقیم و غیرمستقیم این بحران در اقتصاد ملل یا طرح مباحث امنیتی مانند بیوتروریسم آنچنان تاثیر شگرفی در جهان داشته که اهمیت فناوري تولید واکسن را به عنوان یکی از فناوری‌هاي راهبردي در قرن حاضر تبیین نموده و به زعم سازمان جهانی بهداشت بازار جهانی این صنعت را نیز با تحول حداقل یک دهه روبه رو خواهد ساخت.

برآورد حجم بازار جهانی براي سال 2019 در مجموع 5.5 میلیارد دوز بوده است که در این میان رقم مرتبط با واکسنهاي مسافرتی و نظامی نیز محاسبه نشده است. ارزش دلاري این بازار در سال 2019، 33 میلیارد دلار (2 درصد از بازار دارویی) بیان شده و قیمت واکسن هاي پنوموکوك کانژوگه و پاپیلوماي انسانی در صدر قرار داشته است. این رقم در سال 2021، 61.04 میلیارد دلار و در سال 2028، 125.4 تخمین زده شده است. طبق گزارش‌هاي بازار جهانی در خصوص واکسن، آسیا- اقیانوسیه به دلیل افزایش ظهور بیماريهاي عفونی، جمعیت زیادي از مبتلایان به بیماري‌ها، افزایش آگاهی عمومی براي واکسیناسیون و حمایت‌هاي اخیر دولت‌ها از ایمن‌سازي، سریعترین بازار منطقه‌اي در حال رشد خواهد بود .

معرفی شرکتهاي فعال و یا داراي پتانسیل درگزارش تفضیلی موجود صورت گرفته و در صورت تعیین ماموریت براي زیرساختهاي مشخص شده، روال پیشبرد پروژه‌ها جهت تزریق منابع مالی ادواري با ساز و کار معاونت علمی و فناوري و با همکاري معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت رصد خواهد شد. جهت تسریع بررسی پرونده‌هاي ارسالی به نهاد رگولاتور، امکان‌سنجی همکاري شرکتهاي ارزیاب خصوصی با سازمان غذا و دارو نیز بایستی صورت پذیرد تا با نظر سازمان، مواردي که در آنها قابلیت همکاري ارزیاب خصوصی وجود دارد تسریع شود. تجارب بدست آمده در توسعه واکسن کرونا در کشور در گزارش تفضیلی موجود می‌باشد. عدم خرید تضمینی و پذیرش ریسک بخش خصوصی توسط دولت و عدم وجود متولی واحد درخصوص مدیریت این حوزه، دسترسی به واکسن‌هاي مورد نیاز کشور را با تاخیر مواجه ساخت؛ امري که در بحرانهاي آتی می تواند از قبل مورد توجه و برنامه ریزي قرار گیرد.

 

برای دریافت نقشه راه واکسن اینجا را بزنید.


دیدگاه ها

نظر خود را با ما در میان بگذارید