تبصره 18

۰۸ آبان ۱۴۰۱
994 بازدید

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات جهت توسعه فعالیت ها و اشتغال زایی شرکت های نوپا و غیر نوپا در حوزه فاوا بر اساس طرح ارائه شده توسط متقاضی مینماید. کلیه شرکت های نوپا و غیر نوپا که در سامانه نوآفرین ثبت نام نموده اند و در نظام صنفی رایانه ای یا اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی عضویت دارند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. نوع و میزان تسهیلات حمایتی:میزان تسهیلات: حداکثر ۲ میلیارد تومان (به ازای هر اشتغال ۲۰۰ میلیون تومان)نرخ بهره : ۱۰ درصدآورده متقاضی: ۲۵ درصد میزان تسهیلاتدوره تنفس ۱۲ ماه دوره تنفس مراحل: ۲ مرحله به فاصله ۳ ماهمدت زمان باز پرداخت: ۳۶ ماه بازپرداخت پس از تنفسزمانبندی ارزیابی طرح توسعه کسب وکارهای نوپا: ۱۵ روز کاریزمان پرداخت تسهیلات: حداکثر ۱۵ روز کاری در صورت کامل بودن مدارک و به کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط شرکتنحوه ثبت نام: سامانه توان آفرین Tavanafarin.ito.gov.irشرایط و نحوه دریافت تسهیلات:تائید طرح معرفی کسب وکار توسط کارگروه استانیتایید طرح توجیهی کسب و کار و نحوه هزینه کرد تسهیلات توسط کمیته استانیبه کارگیری نیروی انسانی معادل حداقل ۱ نیروی انسانی تمام وقت به ازای هر ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات با تخصیص کد بیمهمدارک موردنیاز:1.آگهی تاسیس روزنامه رسمی شرکت2.آخرین تغییرات شرکت3.روزمه شرکت4.طرح توجیهی کسب و کار 5.لیست بیمه شرکت در ۱۸ ماه گذشته6.اساسنامه شرکت7.آخرین اظهار نامه مالیاتی و یا فروش فصلی چهار دوره گذشته8.عضویت در نظام صنفی رایانه ای کشور و یا اتحادیه کسب و کارهای مجازی

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات جهت توسعه فعالیت ها و اشتغال زایی شرکت های نوپا و غیر نوپا در حوزه فاوا بر اساس طرح ارائه شده توسط متقاضی مینماید. کلیه شرکت های نوپا و غیر نوپا که در سامانه نوآفرین ثبت نام نموده اند و در نظام صنفی رایانه ای یا اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی عضویت دارند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. نوع و میزان تسهیلات حمایتی:میزان تسهیلات: حداکثر ۲ میلیارد تومان (به ازای هر اشتغال ۲۰۰ میلیون تومان)نرخ بهره : ۱۰ درصدآورده متقاضی: ۲۵ درصد میزان تسهیلاتدوره تنفس ۱۲ ماه دوره تنفس مراحل: ۲ مرحله به فاصله ۳ ماهمدت زمان باز پرداخت: ۳۶ ماه بازپرداخت پس از تنفسزمانبندی ارزیابی طرح توسعه کسب وکارهای نوپا: ۱۵ روز کاریزمان پرداخت تسهیلات: حداکثر ۱۵ روز کاری در صورت کامل بودن مدارک و به کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط شرکتنحوه ثبت نام: سامانه توان آفرین Tavanafarin.ito.gov.irشرایط و نحوه دریافت تسهیلات:تائید طرح معرفی کسب وکار توسط کارگروه استانیتایید طرح توجیهی کسب و کار و نحوه هزینه کرد تسهیلات توسط کمیته استانیبه کارگیری نیروی انسانی معادل حداقل ۱ نیروی انسانی تمام وقت به ازای هر ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات با تخصیص کد بیمهمدارک موردنیاز:1.آگهی تاسیس روزنامه رسمی شرکت2.آخرین تغییرات شرکت3.روزمه شرکت4.طرح توجیهی کسب و کار  5.لیست بیمه شرکت در ۱۸ ماه گذشته6.اساسنامه شرکت7.آخرین اظهار نامه مالیاتی و یا فروش فصلی چهار دوره گذشته8.عضویت در نظام صنفی رایانه ای کشور و یا اتحادیه کسب و کارهای مجازی


سیستم