صندوق های پژوهش فناوری (RTF)

۰۸ آبان ۱۴۰۱
81 بازدید

معرفی:

صندوق‌های پژوهش و فناوری نهادهایی غیردولتی هستند که در کنار پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و سایر مراکز پژوهشی و نهادهای توسعه فناوری در همه استان‌ها بر اساس ماده 100 برنامه سوم ، ماده 45 برنامه چهارم و ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، با هدف ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تامین مالی فعالیتهای پژوهشی، علمی و فناورانه، شرکتهای نوپا، فناور و خلاق، شتاب‌دهنده ها، شرکتهای دانش بنیان تاسیس شده اند. حداکثر میزان سهامی که دولت می‌تواند در این صندوق داشته باشد 49 درصد است و مابقی آن یعنی 51 درصد سهم بخش خصوصی است.

در حال حاضر بالغ بر 69 صندوق پژوهش و فناوری در شهر ها و استانهای مختلف کشور از جمله تهران، گیلان، هرمزگان، اصفهان و… فعالیت می‌کنند و تعدادی نیز در حال ثبت و آغاز فعالیت هستند.

 

صندوقهای پژوهش و فناوری در موضوعات زیر فعالیت میکنند :

جذب و هدایت منابع مالی، صدور انواع ضمانت نامه، ارائه انواع تسهیلات، سرمایه گذاری خطرپذیر، همکاری با موسسات و نهادهای داخلی و خارجی، اخذ و اعطای کارگزاری وعاملیت و مدیریت منابع مالی، ارائه خدمات ارزیابی ، نظارت و امکان‌سنجی طرح‌های کسب‌وکار، ارائه خدمات توسعهی بازار و تجاری سازی، ایجاد توسعه و بهره برداری از ابزارهای تامین مالی

 

این صندوق ها به چه کسانی خدمات می‌دهند:

در حال حاضر صندوقهای پژوهش و فناوری به کارآفرینان، پژوهشگران ، مخترعان و بازیگران عرصه زیست بوم نوآوری کشور خدمات ارائه می‌دهند.

 

خدمات صندوقهای پژوهش و فناوری :

 

تسهیلاتی از قبیل : نمونه سازی قبل از تولید صنعتی، تولید صنعتی، سرمایه در گردش لیزینگ و استصناع تامین محل کار

ضمانت نامههایی از قبیل : شرکت در مناقصه/ مزایده،

حسن اجرای تعهد پیش پرداخت، حسن انجام کار تعهد پرداخت گمرکی

 

خدماتی در زمینه توانمندسازی مانند : توسعه ی بازار، مشاوره و آموزش

 

خدمات سرمایهگذاری از جمله : هم سرمایه گذاری تامین مالی مبتنی بر پروژه مشارکت در درآمد

 

و در نهایت در زمینهی عاملیت و کارگزاری نیز خدماتی همچون: عاملیت معاونت علمی و فناوری عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی، عاملیت پارک علم و فناوری، عاملیت سایر نهادها و سازمان‌ها را ارائه می‌دهند.

معرفی:

صندوق های پژوهش و فناور ی نهادهایی غیردولتی هستند که در کنار پارکهای علم و فناوری، دانشگاه ها و سایر مراکز پژوهشی و نهادهای توسعه فناوری در همه استان ها بر اساس ماده 100 برنامه سوم ، ماده 45 برنامه چهارم و ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، با هدف ایجاد زمینههای مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تامین مالی فعالیتهای پژوهشی، علمی و فناورانه، شرکت‌های نوپا، فناور و خلاق، شتاب‌دهنده‌ها، شرکت‌های دانش بنیان تاسیس شده‌اند. حداکثر میزان سهامی که دولت می‌تواند در این صندوق داشته باشد 49 درصد است و مابقی آن یعنی 51 درصد سهم بخش خصوصی است.

در حال حاضر بالغ بر 69 صندوق پژوهش و فناوری در شهرها و استانهای مختلف کشور از جمله تهران، گیلان، هرمزگان، اصفهان و… فعالیت می‌کنند و تعدادی نیز در حال ثبت و آغاز فعالیت هستند.

 

صندوقهای پژوهش و فناوری در موضوعات زیر فعالیت میکنند :

جذب و هدایت منابع مالی، صدور انواع ضمانت نامه، ارائه انواع تسهیلات، سرمایه گذاری خطرپذیر، همکاری با موسسات و نهادهای داخلی و خارجی، اخذ و اعطای کارگزاری وعاملیت و مدیریت منابع مالی، ارائه خدمات ارزیابی ، نظارت و امکان‌سنجی طرحهای کسب‌وکار، ارائه خدمات توسعه ی بازار و تجاری سازی، ایجاد توسعه و بهره برداری از ابزارهای تامین مالی

 

این صندوق ها به چه کسانی خدمات می‌دهند:

در حال حاضر صندوق های پژوهش و فناوری به کارآفرینان، پژوهشگران ، مخترعان و بازیگران عرصه زیست بوم نوآوری کشور خدمات ارائه می‌دهند.

 

خدمات صندوق های پژوهش و فناوری :

 

تسهیلاتی از قبیل : نمونه سازی قبل از تولید صنعتی، تولید صنعتی، سرمایه در گردش لیزینگ و استصناع تامین محل کار

ضمانت نامه هایی از قبیل : شرکت در مناقصه/ مزایده،

حسن اجرای تعهد پیش پرداخت، حسن انجام کار تعهد پرداخت گمرکی

 

خدماتی در زمینه توانمندسازی مانند : توسعه ی بازار، مشاوره و آموزش

 

خدمات سرمایه گذاری از جمله : هم سرمایه گذاری تامین مالی مبتنی بر پروژه مشارکت در درآمد

 

و در نهایت در زمینهی عاملیت و کارگزاری نیز خدماتی همچون: عاملیت معاونت علمی و فناوری عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی، عاملیت پارک علم و فناوری، عاملیت سایر نهادها و سازمان‌ها را ارائه می‌دهند.


سیستم