تماس با ما

از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید

نام کارشناس بخش مربوطه شماره تماس
خانم زارع گروه تولید، تجاری سازی و بازار (7844)83530
آقای شهبازی گروه تولید، تجاری سازی و بازار (7841)83530
محمد شیرین پور گروه امور بین الملل و تبادل فناوری (7843)78530
محمد اصفهانی گروه نظارت و ارزیابی (7840)83530
خانم صفر دوست گروه پژوهش،زیرساخت و توسعه فناوری (7859)83530
خانم قدیری گروه سرمایه انسانی، آموزش و ترویج (7867)83530